Professional 2 Channel Power Amplifier 400/600/800/900watts

Main Chuyên Nghiệp Công Suất 400/600/800/900 Watts

LA-4002/6002/8002/9002 

Đặc Tính Kỷ Thuật: